Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Nauka zdalna

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji, która wymaga od nas zastosowania innych niż dotąd metod 
i form nauczania. Musimy też nauczyć się współpracować inaczej. Pomoże w nam w tym niewątpliwie atmosfera wzajemnej życzliwości, która w naszej szkole zajmowała zawsze wysokie miejsce.  
Z pewnością więc poradzimy sobie także z dzisiejszymi wyzwaniami.

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne nie od dziś są obecne  w naszym życiu. Dzisiejsza rzeczywistość wymaga od nas umiejętności posługiwania się komputerem, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu. 

Pamiętajmy, że nadal obowiązują nas zasady bezpieczeństwa  w sieci. Abyśmy wszyscy czuli się komfortowo, musimy przestrzegać podstawowych, znanych nam zasad. Nie zapominajmy, że są też tacy, którzy próbują wykorzystywać obecną trudną sytuację dla własnych celów. Nie dajmy się więc zwieść fałszywym linkom i innym informacjom. Sposób komunikacji pomiędzy rodzicami, uczniami 
i nauczycielami jest ściśle określony.

Aby uprościć  i usystematyzować komunikację,  uczniowie otrzymywać będą od nauczycieli konkretne materiały na cały tydzień przede wszystkim za pomocą platformy Librus. W razie potrzeby sposób dostarczania materiałów będzie ustalany indywidualnie. Koordynatorem działań w tym zakresie dla każdej klasy jest wychowawca. W razie jakichkolwiek problemów technicznych z otrzymaniem materiałów prosimy kontaktować się bezpośrednio z wychowawcami.

Nauczyciele wraz z zadaniami przekazywać będą konkretne informacje na temat sposobu i terminów wykonywania zadań. Wszelkie zapytania dotyczące kwestii merytorycznych, związanych bezpośrednio z treścią zadań, sposobu ich rozwiązania i zwrotnego dostarczania wykonanych zadań należy kierować bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu.

Co istotne, wykonywanie otrzymanych zadań jest obowiązkiem każdego ucznia tak samo, jak dotąd w budynku szkolnym.

Postępy w nauce będą na bieżąco monitorowane przez nauczycieli zgodnie ze specyfiką danego przedmiotu. Oceniane mogą być tylko prace i działania samodzielne.

Nauczyciele na bieżąco służą uczniom i ich Rodzicom pomocą i radą. Pamiętajmy, że nadal wspólnie, tak jak dotąd, realizujemy podstawę programową. Zmienia się tylko sposób działania, natomiast cele pozostają takie same.

 

DOSTOSOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA NA CZAS REALIZACJI

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W FORMIE ZDALNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIEWIEŚCINIE

 

1. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia od poniedziałku do piątku w godzinach nauki szkolnej.

3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich z uczniami.

4. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia i testy uczeń wykonuje samodzielnie.

5. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania otrzymanych zadań. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nim nowy termin.

7. Uczeń podpisuje przesyłane prace.

8. Uczeń stara się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli służą wyłącznie nauczaniu zdalnemu.
Nie mogą one być rozpowszechniane bez zgody nauczyciela.

10. Nauczyciel wspomaga ucznia we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się, wykorzystując informację zwrotną.

11. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Przedmiotowych Zasad Oceniania.

 

Iwona Manys – dyrektor szkoły